Algemene verkoopvoorwaarden

1. Voorwerp

Deze algemene voorwaarden definiëren de rechten en plichten van de partijen in het kader van de reservering op afstand van diensten aangeboden door onze vestiging, waarvan de contactgegevens zijn vermeld in dit reserveringsbevestigingsdocument. Ze regelen alle stappen die nodig zijn voor de reservering en het toezicht op de reservering tussen de contracterende partijen. De klant erkent deze algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief, toegankelijk op ons reserveringsplatform, te hebben gelezen en aanvaard. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen die online via ons reserveringsplatform worden gemaakt.

2. Reservering

De klant kiest de diensten die op ons reserveringsplatform worden aangeboden. Hij erkent kennis te hebben genomen van de aard, bestemming en reserveringsmethoden van de diensten die beschikbaar zijn op ons reserveringsplatform en de nodige en/of aanvullende informatie te hebben opgevraagd en verkregen om zijn reservering met volledige kennis van zaken te kunnen maken. De klant is als enige verantwoordelijk voor zijn keuze van diensten en de geschiktheid ervan voor zijn behoeften, zodat wij in dit opzicht niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan het einde van het reserveringsproces wordt de reservering geacht door de klant te zijn aanvaard.

3. Boekingsproces

Reserveringen gemaakt door de klant gebeuren via de elektronische reserveringsvoucher die online toegankelijk is op ons reserveringsplatform. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering de op de voucher of reserveringsaanvraag gevraagde gegevens in te vullen. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. Na de definitieve keuze van de te reserveren diensten omvat de reserveringsprocedure het invoeren van de bankkaart in geval van een aanvraag tot garantie of vooruitbetaling, het raadplegen en aanvaarden van de algemene verkoopvoorwaarden en de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief. van de reservering en ten slotte de validatie van de reservering door de klant.

4. Bevestiging van ontvangst van de reservering

Ons reserveringsplatform bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant door onverwijld een e-mail te sturen. In het geval van een online reservering geeft de ontvangstbevestiging van de reservering per e-mail een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering, informatie over naar de dienst na verkoop, evenals het adres van de vestiging van de verkoper waar de klant klachten kan indienen.

5. Annulering of wijziging

5.1 vanwege de klant

De klant wordt eraan herinnerd, in overeenstemming met artikel L. 121-21-8 12° van het Consumentenwetboek, dat hij niet beschikt over het herroepingsrecht voorzien in artikel L. 121-21 van het Consumentenwetboek. De verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief specificeren de voorwaarden voor annulering en/of wijziging van de reservering. Reserveringen met vooruitbetaling kunnen niet worden gewijzigd en/of geannuleerd. Vooraf betaalde bedragen, zoals borgsommen, worden niet gerestitueerd. In dit geval wordt de prijs vermeld in de verkoopvoorwaarden. Wanneer de verkoopvoorwaarden van het gereserveerde tarief het toelaten, kan de annulering van de reservering rechtstreeks bij het etablissement worden gedaan, waarvan de telefoongegevens worden vermeld in de per e-mail verzonden reserveringsbevestiging. Alle reserveringen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval kosteloos of tegen betaling worden overgedragen aan een derde partij.

5.2 vanwege de eigenaar

Wanneer de eigenaar dit verblijf vóór aanvang van het verblijf annuleert, dient hij de klant hiervan per telefoon, brief of e-mail op de hoogte te stellen. De klant zal de betaalde bedragen zo spoedig mogelijk terugbetalen. Bij annulering tijdens het verblijf dient de klant bij vertrek het werkelijke verbruik te betalen. Er is geen verhaal tot vergoeding van geleden schade mogelijk.

6. Consumptie van de dienst

De klant moet verschijnen op de aangegeven dag en op de tijdstippen vermeld in dit contract. Bij verlate aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen. Conform de geldende regelgeving kan de klant bij aankomst worden gevraagd een politieformulier in te vullen. Hiertoe wordt aan de klant gevraagd een identiteitsbewijs voor te leggen, zodat kan worden gecontroleerd of hij/zij het politieformulier al dan niet moet invullen.

Dit contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Indien het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de eigenaar extra klanten weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar, zodat in geval van vertrek van een groter aantal klanten dan de geweigerde klanten geen terugbetaling kan worden overwogen, en de prijs van de accommodatie blijft volledig verschuldigd of verworven door de eigenaar.

Zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, behouden de eigenaars zich de mogelijkheid voor om de oorspronkelijk door de klant gereserveerde kamer te wijzigen met een kamer met dezelfde capaciteit of capaciteit superieur. In een dergelijk geval blijven de kosten van de reservering ongewijzigd.

In dit contract is vastgelegd dat dieren niet zijn toegestaan in de inrichting. Bij niet-naleving van deze clausule kan de eigenaar de dieren weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of beëindiging van het contract op initiatief van de eigenaar.

Elk gedrag dat in strijd is met de goede zeden en de openbare orde zal ertoe leiden dat de vestiging de klant vraagt de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige restitutie indien reeds betaald is. Voor inrichtingen met een intern reglement aanvaardt de klant deze regels en verbindt hij zich ertoe deze te respecteren. Bij niet-naleving door de klant van één van de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement is de vestiging verplicht de klant uit te nodigen de vestiging te verlaten zonder enige schadevergoeding en/of zonder enige terugbetaling indien reeds een regeling is getroffen. voerde uit. De huurder kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om in het pand te blijven na afloop van de huurperiode die oorspronkelijk in het contract was voorzien. De klant moet het rustige karakter van de lokalen respecteren en deze gebruiken in overeenstemming met het beoogde doel. Hij verbindt zich ertoe de kamers in goede staat terug te geven. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit zijn schuld. Het is verplicht om voor deze verschillende risico's verzekerd te zijn via een resortverzekeringscontract.

Kinderen die opgroeien op het landgoed Colombier Bretagne vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van hun ouders.

De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van slecht weer en/of stroom-/waterstoringen; deze gevallen kunnen niet worden beschouwd als een wijziging of contractbreuk.

7. Aansprakelijkheid

De foto's op ons reserveringsplatform zijn niet contractueel. Zelfs als alles in het werk wordt gesteld om ervoor te zorgen dat de foto's, grafische afbeeldingen en teksten die worden gereproduceerd om de gepresenteerde etablissementen te illustreren een zo nauwkeurig mogelijk overzicht geven van de aangeboden diensten, kunnen er verschillen optreden tussen het tijdstip van reservering en de dag van de reservering. verbruik van de dienst. De vestiging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de reservering in geval van overmacht, veroorzaakt door de derde partij, als gevolg van de klant, in het bijzonder de onbeschikbaarheid van het internetnetwerk, de onmogelijkheid van toegang tot de website , externe inbraak, computervirussen of in geval van vooruitbetaling die niet is geautoriseerd door de bank van de houder. Elke reservering of betaling die onregelmatig, onwerkzaam, onvolledig of frauduleus is om een reden die aan de klant kan worden toegeschreven, zal resulteren in de annulering van de bestelling op kosten van de klant, onverminderd eventuele burgerlijke of strafrechtelijke vervolging tegen laatstgenoemde.

8. Klachten

Klachten met betrekking tot de niet-uitvoering of slechte uitvoering van de gereserveerde diensten moeten, op straffe van uitsluiting, binnen acht dagen na de datum van vertrek uit het etablissement schriftelijk onder onze aandacht worden gebracht.

9. Prijs

De prijzen met betrekking tot de reservering van diensten worden vóór en tijdens de reservering aangegeven. De prijzen worden aan de klant bevestigd voor het bedrag inclusief belasting, in de handelsvaluta van het etablissement, en zijn alleen geldig voor de duur aangegeven op het reserveringsplatform. Als het etablissement wordt gedebiteerd in een andere valuta dan die is bevestigd op de reservering, zijn de wisselkosten de verantwoordelijkheid van de klant. Alle reserveringen, ongeacht hun herkomst, zijn betaalbaar in de lokale valuta van het etablissement. Tenzij anders vermeld op het boekingsplatform zijn aanvullende diensten niet bij de prijs inbegrepen. Belastingen (lokale belastingen, toeristenbelasting, enz.) indien van toepassing, weergegeven op de tarievenpagina, moeten rechtstreeks ter plaatse aan het etablissement worden betaald. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging in het tarief dat van toepassing is op de BTW wordt automatisch weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum. Elke wijziging of introductie van nieuwe wettelijke of reglementaire belastingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten zal automatisch worden weerspiegeld in de prijzen vermeld op de factuurdatum.

10. Betaling

De klant communiceert zijn bankgegevens als garantie voor de reservering, behalve onder bijzondere voorwaarden of tarieven, per creditcard of privébankkaart (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, enz., afhankelijk van de mogelijkheden aangeboden door het reserveringsplatform van het etablissement) door in het daarvoor bestemde gebied (toegang beveiligd met SSL-codering) wordt rechtstreeks het kaartnummer aangegeven, zonder spaties tussen de cijfers, evenals de geldigheidsdatum ervan (er wordt gespecificeerd dat de gebruikte bankkaart geldig moet zijn op het moment van verbruik van de dienst) en het visuele cryptogram. Hij moet naar het etablissement komen met de bankkaart waarmee hij de reservering kon garanderen. De betaling wordt tijdens het verblijf in de accommodatie afgeschreven, behalve in het geval van speciale voorwaarden of tarieven waarbij de gedeeltelijke of volledige betaling op het moment van reserveren wordt afgeschreven. Deze vooruitbetaling wordt een aanbetaling genoemd. In geval van no-show (reservering niet geannuleerd – klant niet aanwezig) van een reservering gegarandeerd met een creditcard, zal het etablissement de klant, als forfaitaire schadevergoeding, het bedrag afschrijven dat is vermeld in de algemene voorwaarden en bijzondere verkoopvoorwaarden. Het etablissement heeft gekozen voor elloha.com/stripe.com om online betalingen met creditcard te beveiligen. De geldigheid van de betaalkaart van de klant wordt geverifieerd door stripe.com. De betaalkaart kan om verschillende redenen worden geweigerd: gestolen kaart, geblokkeerde kaart, plafond bereikt, toegangsfout, enz. In geval van een probleem moet de klant enerzijds contact opnemen met zijn bank en anderzijds met de vestiging om bevestig uw reservering en betalingswijze. Bij een tarief met online vooruitbetaling wordt het vooruitbetaalde bedrag, zijnde de aanbetaling, afgeschreven op het moment van boeking.

11. Respect voor privacy

De klant wordt op elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens geïnformeerd over het verplichte of optionele karakter van de antwoorden door de aanwezigheid van een asterisk. De verwerkte informatie is bestemd voor de vestiging, elloha.com, haar entiteiten, haar partners, haar dienstverleners (en in het bijzonder online betalingsaanbieders). De klant geeft elloha.com toestemming om zijn persoonlijke gegevens aan derden mee te delen, op voorwaarde dat deze mededeling verenigbaar blijkt te zijn met de uitvoering van de activiteiten die op elloha.com zijn uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden en in verband met het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens. Met name bij online betalingen moeten de bankgegevens van de klant door de betalingsprovider stripe.com aan de bank van het etablissement worden doorgegeven voor de uitvoering van het reserveringscontract. De klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat deze gegevensoverdracht daarom kan plaatsvinden in het buitenland die geen adequate bescherming van persoonsgegevens kennen in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De klant stemt echter in met deze overdracht die nodig is voor de uitvoering van zijn reservering. Constellation SAS / Stripe.com hebben zich er in hun professionele hoedanigheid toe verbonden om alle veiligheidsmaatregelen te nemen en de vertrouwelijkheid van gegevens voor genoemde gegevensoverdrachten te respecteren.

De klant die foto's maakt van het pand en/of de mensen die zich binnen het pand verplaatsen, wordt beschouwd als voor strikt persoonlijk gebruik. Geen enkele publicatie is toegestaan op internet of op sommige sociale netwerken, zonder de exclusieve toestemming van de eigenaren en/of gefotografeerde personen.

12. Bewijsverdrag

Het invoeren van de vereiste bankgegevens, evenals het aanvaarden van deze algemene voorwaarden en de voucher of reserveringsaanvraag, vormt een elektronische handtekening die tussen partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening. Geautomatiseerde gegevens bewaard in de computersystemen van elloha.com. worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen. De klant wordt geïnformeerd dat zijn IP-adres wordt geregistreerd op het moment van boeking.

13. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke gebeurtenis buiten de partijen, die zowel onvoorspelbaar als onoverkomelijk is en die de klant of de vestiging verhindert om alle of een deel van de verplichtingen voorzien in het contract na te komen. Overmacht of toevallige gebeurtenissen worden doorgaans erkend door de jurisprudentie van Franse hoven en tribunalen. Elke partij kan niet aansprakelijk worden gesteld jegens de andere partij in geval van niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van een geval van overmacht. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat overmacht voor de partijen de uitvoering van hun wederzijdse verplichtingen opschort en dat elke partij de last van de daaruit voortvloeiende kosten draagt.

14. Geschillenbeslechting

Op deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het recht van het land van vestiging van toepassing, zonder enige dwingende beschermingsbepalingen in de weg te staan die van toepassing kunnen zijn in het land waar de consument woonachtig is. Elke klacht met betrekking tot de staat van de accommodatie moet binnen drie dagen na de startdatum van het verblijf bij de eigenaar worden ingediend. Elke andere klacht met betrekking tot een verblijf moet zo snel mogelijk per brief worden verzonden. Vervolgens zal een voorstel tot minnelijke schikking worden gedaan. In geval van aanhoudende onenigheid en bij ontstentenis van een minnelijk akkoord, zal het geschil onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie van de Rechtbank van Koophandel van de stad Perros-Guirec. In geval van een aanhoudend geschil zal elke diefstal, beschadiging of elke handeling die vervanging, reparatie of specifieke reiniging vereist, het voorwerp uitmaken van een klacht bij de rijkswacht van Perros-Guirec en aan de klant worden gefactureerd, zelfs na zijn vertrek.

15. Volledigheid

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden, de verkoopvoorwaarden van het door de klant gereserveerde tarief en de voucher of reserveringsaanvraag geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van de partijen. Er kunnen geen door de klant gecommuniceerde algemene of specifieke voorwaarden in deze algemene voorwaarden worden geïntegreerd. De documenten die de contractuele verbintenissen tussen de partijen vormen, zijn, in afnemende volgorde van prioriteit, de voucher of de reserveringsaanvraag (inclusief de bijzondere voorwaarden van het gereserveerde tarief) en deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reserveringsvoucher en de algemene voorwaarden zijn de bepalingen op de reserveringsvoucher de enige die van toepassing zijn op de verplichting in kwestie. Deze algemene internetverkoopvoorwaarden kunnen door de vestiging te allen tijde worden gewijzigd en/of aangevuld. In dit geval wordt de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet door de vestiging online gezet. Zodra deze online wordt geplaatst, is de nieuwe versie van de algemene verkoopvoorwaarden via internet automatisch van toepassing op alle klanten.